Navigácia

Obsah

NP BOKKÚ

Komunitné centrum Spišské Podhradie

Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

dddČinnosť Komunitného centra Spišské Podhradiesa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Podporavybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom NP PVSSKIKÚ je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu). Cieľom tejto podpory je zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením.

 

•         Zmluva o spolupráci číslo: N20160226001

•         Začiatok realizácie národného projektu PVSSKIKÚ : 01.05.2016

•         Ukončenie realizácie národného projektu PVSSKIKÚ: 30.06.2019

 

Adresa komunitného centra: Štefánikova 40, Spišské Podhradie

E- mail: komunitnestefanikova@spisskepodhradie.sk

Tel. kontakt: 0905 / 742 058

 

Plán Komunitného centra Spišské Podhradie.pdf (1.57 MB)