Navigácia

Obsah

Občasník - PODHRADČAN 

Vydáva mesto Spišské Podhradie.

Zodpovedný redaktor: Anna Gondová

Členovia redakčnej rady:  Dana Blahovská, Mgr. Jozef Srnka, Mgr. Vladimír Šolc, Bc. Kamil Jurkovský, Ivan Sokolský

Príspevky môžete posielať aj na e-mail: podhradcan@spisskepodhradie.sk alebo osobne do podateľne MsÚ.

Nevyžiadane rukopisy nevraciame. Texty neprešli jazykovou úpravou. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafiky akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.

Prenájom plochy na reklamné účely v občasníku Podhradčan:

Mesto Spišské Podhradie ponúka možnosť prenájmu reklamnej plochy v občasníku Podhradčan.

CENNÍK – farebná plocha na obálke občasníka:

CENNÍK - drobné riadkové príspevky (čiernobiele)

Grafické návrhy musia byť doručené redakcií vo finálnej verzií vo formáte .jpg alebo .pdf na USB nosiči alebo mailom: podhradcan@spisskepodhradie.sk

Grafický návrh, spracovanie a tlač:  www.ywan.sk