Navigácia

Obsah

SPIŠSKÝ JERUZALEM

 

CALVARIO JERUSALEM

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnukoncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Pôvodnúhypotézu krajinárov o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdiliaj historici. Veriacim v časoch, keď boli púte do Svätej zeme kvôlivojne s Turkami problematické, mali umožniť čo najvernejšie prežiťkrížovú cestu. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovenskunenachádza. Na sprístupnení unikátneho „Spišského Jeruzalema“verejnosti sa podieľajú Košický samosprávny kraj v spoluprácis Prešovským samosprávnym krajom, Spišským biskupstvom a mestomSpišské Podhradie. Projekt je súčasťou programu Terra Incognita, ktorýpripravuje Košický samosprávny kraj ako súčasť programu Košice -Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Na počiatku aktivít spojených so Spišským Jeruzalemom bol unikátnynález z roku 2002, kedy symbolický rámec kalvárie objavil na spišskejPažici krajinár Doc. Ing. Peter Jančura, PhD. Urbanisticko-architektonickúštúdiu religióznej krajiny „Spišský Jeruzalem“ vypracovala pre Košickýsamosprávny kraj spoločnosť ARLAND (www.arland.sk).

Symbolické miesta „Spišského Jeruzalema“ v Spišskej Kapitule,na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrnehodedičstva UNESCO. Toto historické pútnické miesto, na pozadí ktorého savypína Spišský hrad, sa nachádza pozdĺž bývalej významnej stredovekejcesty Via magna, v súčasnosti na turistickej trase Gotickej cesty. „SpišskýJeruzalem“ sa začína Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule a končíKaplnkou sv. Kríža na Sivej Brade. V krajine stredného Spiša, ktorá jeznáma nádherným kultúrnym a prírodným dedičstvom, pribudol objavvedome formovanej religióznej symbolickej krajiny na Pažici, ktorá jepravdepodobne najstaršou kalváriou na Slovensku (počiatky výstavbysiahajú do r.1666). Usporiadanie kaplniek ju zaraďuje k typu CalvarioJerusalem, s vyznačenými miestami spojenými s udalosťami poslednýchdvoch dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme.

Kľúčovú úlohu pri vzniku systému kaplniek na Pažici zohral JurajBársony, spišský prepošt (1663-1675), neskôr jágerský biskup a členoviaSpoločnosti Ježišovej – Jezuiti, ktorí tu pôsobili od začiatku 17. stor. do roku1773. Pravdepodobne sa inšpirovali výstavbou Kalwarie Zebrzydowskejv Poľsku, ktorá bola postavená analogicky s miestami pobytu Ježiša v jehoposledných dňoch života v Jeruzaleme. Jezuiti založili v Spišskej Kapitulev roku 1647 školu, viedli morálne a filozofické dišputy v slovenskomjazyku, hrali divadelné predstavenia a mystériá na Pažici. Mystériá(náboženské divadlo) trvali aj niekoľko dní. Predstavovali časť Evanjelií,ktoré opisovali Poslednú večeru, zajatie, súdenie Krista, jeho smrťa pochovanie. Odohrávali sa pred Veľkou Nocou, počas Veľkého Týždňa.Najstaršou pamiatkou na Pažici je archeologická lokalita, na ktorej sanachádzajú základy bývalého kláštora sv. Martina (benediktínského?)z 11. stor. Zohral významnú úlohu pri evanjelizácii, rozvoji vzdelanostia kultúry severovýchodného Slovenska. V projekte predstavuje domveľkňaza Annáša.

Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule v projekte predstavujeVečeradlo – miesto Poslednej večere Pána Ježiša. Časť katedrálypochádza z 13. stor. V rokoch 1462 - 1478 bola západná románska časťa východná časť – loď prebudovaná v gotickom slohu. Neskôr bolapribudovaná pohrebná kaplnka v gotickom slohu, ktorú dal postaviťvtedajší pán Spišského hradu Štefan Zápoľský (1493-1499).Biskupská rezidencia v Spišskej Kapitule predstavuje v projekte domveľkňaza Kajfáša, miesto zasadnutia veľrady. Prízemie východnéhotraktu budovy pochádza ešte z 13. stor. Počas storočí bola niekoľkokrátprebudovaná. Keď sa Spišská Kapitula stala sídlom biskupstva, budovabola prestavaná v barokovom slohu do dnešnej podoby (1777-1780).Kaplnka sv. Rozálie na Pažici, postavená v roku 1666, v projekte predstavujepalác Herodesa. Sv. Rozália je patrónkou proti moru a cholere. Ku kaplnkechodievali mnohí pútnici a procesie.

Kaplnka sv. Františka Xaverského na Pažici, postavená v roku 1669,v projekte predstavuje pevnosť Antónia – sídlo Piláta. Ku kaplnke putovalomnožstvo pútnikov s prosbou o uzdravenie.

Na vrchole Sivej Brady stál podľa legendy odpradávna drevený kríž.Na tomto mieste bola v roku 1675 postavená Kaplnka sv. Kríža. Konali satu veľké procesie za účasti spišských prepoštov, kolegiátnej kapituly, okolitejšľachty a veriacich zo širokého okolia. V projekte predstavuje Golgotu –miesto ukrižovania Ježiša.

Malé kaplnky – Božie muky sú situované na severnom a južnom okrajiPažice. V súčasnosti je ich sedem. Sú položené na skalných vyvýšeninách,chrbtom otočené ku kalvárii a nikami smerované k ceste. Boli v nichumiestnené obrazy zo života Ježiša Krista. V projekte naznačujú priebehpomyselných jeruzalemských hradieb.

Ďalším významným nálezom sú dokumenty o rybníkoch a parkujuhovýchodne od obce Jablonov, za Vavrincovým potokom, čo v projektepredstavuje Getsemanskú záhradu. Žiaľ, táto časť zanikla. Nezmenil savšak tok Vavrincovho potoka, ktorý evokuje potok Cedron, tečúci údolímpopri hradbách starého Jeruzalema.

Kaplnky na Pažici sú vzdialené od seba tak, ako sú vzdialené miestaposledných dní Kristovho života v Jeruzaleme. Takmer v mierke 1:1.Celková konfigurácia terénu, travertínové skaly, kaplnky, Božie mukyi prevažujúca borovica čierna, sú dôstojným prírodným rámcomSpišského Jeruzalema, evokujúcim prírodu Palestíny a Izraela.Polohopis je v prípade „Spišského Jeruzalema“ aktuálny, ak pootočímemapu stredovekého Jeruzalema o 90° proti smeru hodinových ručičieka porovnáme s mapou „Spišského Jeruzalema“.

Kresťania po stáročia putovali do Jeruzalema, k Božiemu hrobu, abykráčali tou istou cestou, ako kráčal Kristus. Počas tureckých vojen (od11. stor.) to nebolo možné. Križiacke vojská prinášali informácie a popisyz Jeruzalema. Možno povedať, že to je základ vzniku kalvárií. Veriaci,ktorí chceli uvažovať nad utrpením Ježiša Krista, putovali na kalváriu.Tak prichádzali aj na „Spišský Jeruzalem“.

Súčasný „Spišský Jeruzalem“ nie je len nádherným miestom hodnýmfotografovania, turistických prechádzok, objavovania chráneného územiači histórie, ale je aj miestom pre uvažovanie a meditáciu. Aj dnešnýturista, okoloidúci alebo pútnik, zažije dotyk tohto premodleného miesta,precíti genius loci „Spišského Jeruzalema“.

Zdroj: www.terraincognita.sk