Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 21
ďalší posledná

Nové cestovné poriadky platné od 15.12.2019 1

Nové cestovné poriadky platné od 15.12.2019

Eurobus, a.s. zverejňuje nové cestovné poriadky autobusových liniek prechádzajúcich mestom Spišské Podhradie, ktoré nadobudnú platnosť dňa 15.12.2019. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Fond na podporu umenia podporil nákup nových kníh do knižnice   1

Fond na podporu umenia podporil nákup nových kníh do knižnice

Mestské kultúrne stredisko v Spišskom Podhradí získalo v tomto roku prostredníctvom projektu „ČÍTAJ, ABY SI ŽIL“ finančné prostriedky na nákup literatúry. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý nám poskytol finančné prostriedky vo výške 1 500,- eur a naša spoluúčasť bola 300,- eur.

Z pridelených finančných prostriedkov, vrátanie spolufinancovania bolo zakúpených 186 kníh z toho 20 kníh náučná literatúra pre dospelých, 76 kníh krásna literatúra pre dospelých, 17 kníh náučná literatúra pre deti a 73 kníh krásna literatúra pre deti. Sú medzi nimi aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Veríme, že realizáciou projektu prispejeme k zvýšeniu kvality našich služieb a poskytneme našim čitateľom knižné novinky z oblasti ich záujmu. Knihy sú už spracované a veríme, že prispejú k spokojnosti všetkých používateľov našej knižnice.

Knihy sú určené pre všetky vekové kategórie, deti, mládež, študentov, ale aj dospelých čitateľov.

„ČÍTAJ, ABY SI ŽIL“ celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Upozornenie SNM-Spišské múzeum v Levoči k poškodeniu stavebnej konštrukcie Spišského hradu 1

Upozornenie SNM-Spišské múzeum v Levoči k poškodeniu stavebnej konštrukcie Spišského hradu

Stavebné konštrukcie NKP Spišského hradu sa nachádzajú v stave kritického poškodenia a môžu spôsobiť bezprostredné ohrozenie okolia katastrov Mesta Spišské Podhradie a Obce Žehra.

V dôsledku toho správca NKP Spišský hrad vydáva úplný zákaz vstupu a pohybu po úpätí kopca a pri hradnom brale. V tomto priestore hrozí veľké riziko úrazu z padajúcich uvoľnených kameňov. Ohrozené územie je na mape označené červenou čiarou.

Žiadame o dôsledné rešpektovanie zákazu vstupu a pohybu po hradnom kopci a do označených oblastí.
Nerešpektovanie zákazu pohybu v uvedenom priestore reálne znamená pre každého bezprostredné ohrozenie života.
Odporúča sa pohyb iba po riadne označených prístupových cestách a chodníkoch.
celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o začatí stavebných prác v Spišskom Podhradí 1

Oznámenie o začatí stavebných prác v Spišskom Podhradí

Mesto Spišské Podhradie v zastúpení primátorom mesta MVDr. Michalom Kapus-tom Vám oznamuje, že dňom 28.10.2019 začínajú stavebné práce: PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA PO MIMORIADNEJ SITUÁCII ZO DŇA 16.06.2019 V SPIŠSKOM PODHRADÍ.

Ide o stavebné práce na území ulíc zasiahnutých povodňami, ktoré sú rozdelené do stavebných objektov:
- SO.01 - Kúpeľná ulica
- SO.02 - Galova ulica
- SO.03 - Komenského ulica

Rozsah stavebných prác je naplánovaný na obdobie 7 mesiacov odo dňa začiatku stavebných prác.

Kontaktné osoby:
- Ing. Vladimír Holický – 0948 468 757
- Eva Vlkolinská – 0905 829 972
- MVDr. Michal Kapusta – 0918 822 172
celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNAM: záujem o rozšírenie telekomunikačných služieb - optická sieť 1

OZNAM: záujem o rozšírenie telekomunikačných služieb - optická sieť

Slovak Telekom, a.s. oslovil mesto Spišské Podhradie, že zamýšľa realizovať rozšírenie telekomunikačných služieb - optická sieť. Z tohto dôvodu bude vykonaný verejný prieskum v našom meste poverenými osobami Slovak Telekom, a.s.

Viac info v prílohe celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
Usmernenie - postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu 1

Usmernenie - postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ na registráciu chovov s maximálne jedným kusom ošípanej urečenej na súkromnú domácu spotrebu.

viac info v prílohých celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
DOTAZNÍK - Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja 1

DOTAZNÍK - Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja

Vážení respondenti,

radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Vami poskytnuté informácie budú spracované a použité na analýzu a zvýšenie kvality poskytovaných služieb.

Tento dotazník je anonymný a slúži pre objednávateľa (Prešovský samosprávny kraj) výkonov vo verejnom záujme. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
Komunitný plán sociálnych služieb - dotazník 1

DOTAZNÍK - Komunitný plán sociálnych služieb

Sociálne služby sú pre mnohých ľudí dôležitým prostriedkom zabezpečenia pomoci v životných situáciách, ktoré z rôznych dôvodov nedokážu zvládnuť sami. Komunitné plánovanie sociálnych služieb (KPSS) je spôsob ako spoločne utvárať a udržiavať sociálne priaznivé prostredie pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc alebo podporu. To znamená pravidelné stretávanie a vyjednávanie
• užívateľov služieb (hovoria, čo potrebujú alebo by potrebovať mohli),
• poskytovateľov služieb (hovoria, čo môžu ponúknuť a za akých podmienok) a
• zadávateľov služieb (hovoria, ako môžu služby podporiť)
o podobe a ďalšom rozvoji služieb v ich komunite (obci, meste, kraji). Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb je jednou z originálnych kompetencií obce. Túto povinnosť ukladá obciam zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Pri tvorbe KPSS sa kladie dôraz na analýzu potrieb, kde sa berú do úvahy sociálne potreby všetkých zúčastnených strán a skupín obyvateľov. Hlavným tvorcom plánu nie je len zodpovedný riadiaci pracovník alebo prizvaný expert, ale sú nimi príslušníci komunity, pre ktorú sa plán robí. Komunitný plán je potom výsledkom spoločnej práce mestského úradu a zastupiteľstva na jednej strane, poskytovateľov sociálnych služieb na strane druhej a organizovaných či neorganizovaných skupín občanov na strane tretej.
Špecifické miestne demografické a ekonomické podmienky každej obce, mesta alebo mikroregiónu určujú, aké služby sú potrebné a aké služby je možné z dostupných finančných zdrojov zaistiť. Pri KPSS sú zohľadňované tieto miestne podmienky v maximálnej miere a to hlavne tým, že dôležitou súčasťou plánovania je aj analýza potrieb užívateľov služieb.
Obraciame sa preto na Vás, milí občania, s prosbou o spoluprácu pri príprave KPSS na roky 2021-2030 prostredníctvom vyplnenia dotazníka v elektornickej forme, ktorý je uvedený nižšie v prílohe. Stačí vyplniť jeden dotazník za celú domácnosť (hlavne u viacgeneračných domácností).
Veríme, že Vám záleží na rozvoji sociálnych služieb v našom meste a vyjadríte svoj názor v čo najväčšom počte, za čo Vám vopred ďakujeme. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
XXXVI. ročník "20 MK okolo Spišského hradu" 1

VÝSLEDKY - FOTO - VIDEO z XXXVI. ročníka"20 MK okolo Spišského hradu"

viac informácií v prílohe a na beh.sk celý text

ostatné | 3. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
770.

770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Spišské Podhradie

„Belo, z božej milosti kráľ Uhorska, ... v listine z 19.9.1249 prvý krát spomína mesto, ktoré obývajú Sasi pod Spišským hradom – VILLA SAXORUM SUB CASTRO“

Zo skutočného podhradia Spišského hradu sa v priebehu storočí vyvinulo samostatné od hradu nezávislé, mesto.

Mestský úrad Spišské Podhradie si pripomína toto výročie sériou podujatí počas celého roka 2019.

Oslavy vyvrcholia 30. – 31. augusta a 1. septembra 2019.

Mesto si pripomenie svojich občanov a tých, ktorí svojou prácou a prínosom prispeli k rozvoju mesta v kultúrnej, športovej i ekonomickej oblasti, Slávnostným oceňovaním osobností mesta Spišské Podhradie, ktoré sa uskutoční 30.8. v Kine Slovan o 15.30 hod. Osobnosti mesta budú, v súlade so štatútom mesta Spišské Podhradie, ocenené v štyroch kategóriách: Čestné uznanie, Cena primátora mesta, Cena mesta a udelenie Čestného občianstva mesta.

V tento deň o 20.30 hod., v budove Mestského múzea na Starom jarku 44, bude otvorený tretí výstavný projekt „Duša meča“, ktorý dopĺňa výstavy „Relikviár 2233“ v mestskej synagóge a exteriérovú výstavu „Šum mesta“. Všetky tri výstavy, pripravené v spolupráci so SNM-Spišským múzeom v Levoči, zdôrazňujú bohatý kultúrny a umelecký potenciál mesta a jeho obyvateľov.

Dvojdňový program vyvrcholí 31.8. o 20.00 hod. na Mariánskom námestí pred mestským úradom kultúrnym Galavečerom k 770. výročiu prvej písomnej zmienky. Galavečer sa ponesie v duchu spájania lokalít spomenutých v predmetnej listine, v duchu spájania Spišského hradu a jeho Podhradia v predstavení legendárnych príbehov, ktoré súvisia s históriou celej lokality, cez osudy unikátnych živých sôch.

Nedeľňajší program bude naplnený športovým zápolením na XXXVI. ročníku 20. Mierových kilometrov okolo Spišského hradu. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku 1

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Levoča vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku.

viac info v prílohe celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNAM: Európske zisťovanie o zdraví (EHIS) 1

OZNAM: Európske zisťovanie o zdraví (EHIS)

viac info v prílohe celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNAM: Africký mor ošípaných 1

OZNAM: Africký mor ošípaných

viac info v prílohe a na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Zber "zeleného odpadu" v Spišskom Podhradí 1

Zber "zeleného odpadu" v Spišskom Podhradí

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od pondelka 11. marca 2019 sa začína zber zeleného odpadu v našom meste. Zelený odpad zo záhrad je potrebné uložiť pred svoje nehnuteľnosti v pondelok v ranných hodinách. Zároveň Vás upozorňujeme, že je potrebné zvlášť uložiť konáre a zvlášť zelený odpad.

Žiadame Vás aby ste zelený odpad nemiešali s iným komunálnym a stavebným odpadom! celý text

ostatné | 10. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
Primpoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur.

Kód ITMS: NFP 311070T044
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Regionálny príspevok - Akčný plán okresu Levoča 1

Regionálny príspevok - Akčný plán rozvoja okresu Levoča

Dňa 17.01.2019 bol schválený akčný plán pre okres Levoča, ktorý umožňuje čerpanie financií z regionálneho príspevku. Všetky Vaše zámery boli zaevidované a na základe týchto zámerov boli percentuálne rozdelené financie na jednotlivé oblasti. Podrobnosti v akčnom pláne.
Ak niekto chce realizovať svoj zámer musí podrobnejšie vypracovať a vyplniť žiadosť, ktorú je potrebné poslať na Úrad vlády SR a kópiu na Okresný úrad v Levoči.
V prílohe sa nachádzajú podklady na vypracovanie žiadosti.
Na okresom úrade v Levoči je vyčlenená pracovníčka pani Mgr. Martina Pitoňáková, ktorá Vám rada s tým pomôže. Kontakt - 053/3100410.
celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Prenájom plochy na reklamné účely v občasníku Podhradčan 1

Prenájom plochy na reklamné účely v občasníku Podhradčan

Mesto Spišské Podhradie ponúka možnosť prenájmu reklamnej plochy v občasníku Podhradčan.

CENNÍK – farebná plocha na obálke občasníka:
• A4 formát: 75,- Eur/1 uverejnenie
• A5 formát: 40,- Eur/1 uverejnenie
• A6 formát: 20,- Eur/1 uverejnenie

CENNÍK - drobné riadkové príspevky (čiernobiele)

• Občianska inzercia s max. počtom slov 25: 1,- EUR
• podnikateľské, resp. občianske s ponukou služieb s max. počtom slov 25: 5,- EUR


Grafické návrhy musia byť doručené redakcií vo finálnej verzií vo formáte .jpg alebo .pdf na USB nosiči alebo mailom: podhradcan@spisskepodhradie.sk

Uzávierka najbližšieho vydania je 28.02.2019
celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNAM: Zmena sídla Stavebného úradu v Spišskom Podhradí 1

OZNAM: Zmena sídla Stavebného úradu v Spišskom Podhradí

Mesto Spišské Podhradie oznamuje, že od 24.01.2019 bude kancelária stavebného úradu presťahovaná na Mariánske námestie 37 (budova mestského úradu), 1. poschodie, č.d.: 12 z dôvodu rekonštrukcie budovy Mariánske námestie 34. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Upozornenie na padajúci sneh či ľadové cencúle zo striech 1

Upozornenie na padajúci sneh či ľadové cencúle zo striech

Mesto Spišské Podhradie upozorňuje, že v dôsledku mierneho oteplenia môže prísť k padaniu snehu či ľadových cencúľov zo striech domov.

Majiteľov a správcov domov preto vyzývame, aby v tejto súvislosti vykonali opatrenia, ktoré zamedzia ohrozeniu ľudí či parkujúcich motorových vozidiel.
celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Daň z nehnuteľností v roku 2019 1

Daň z nehnuteľností v roku 2019

Upozorňujeme občanov,
že priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára. Priznanie podávajú všetci, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti minulému roku.
(viac info v prílohe) celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Rozhodnutie o schválení NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie 1

Rozhodnutie o schválení NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Dovoľujeme si Vám s radosťou oznámiť že, mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v ďalšom projekte financovaného z prostriedkov EÚ s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie", kde výška celkových oprávnených výdavkov je cca 319 000,00 Eur. Zámerom projektu je výmena okien a dverí, odstránenie vlhkosti a zateplenie obvodového plášťa budovy, nové elektrické rozvody a svietidlá, vzduchotechnika. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Rozhodnutie o schválení NFP -  Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí 1

Rozhodnutie o schválení NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania,
dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- EUR. Tieto financie zahŕňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály).

S pozdravom

Michal Kapusta
primátor mesta celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Ocenenie mesta - Glogow Malopolski

Dňa 15.10.2018 primátor mesta Spišské Podhradie MVDr. Michal Kapusta v družobnom meste Glogow Malopolski prevzal ocenenie na pamiatku 100. výročia získania nezávislosti Poľska.

V tento deň bolá zároveň podpísaná Zmluva INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Ocenenie mesta - Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves udelil pamätnú medailu "SPOLU POMÁHAME" mestu Spišské Podhradie a ĎAKOVNÝ LIST primátorovi mesta Spišské Podhradie MVDr. Michalovi Kapustovi za podporu, spoluprácu a ľudský prístup k Miestnemu spolku SČK. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Bezpečné mesto Spišské Podhradie, rekonštrukcia kamerového systému 1

Bezpečné mesto Spišské Podhradie, rekonštrukcia kamerového systému

Mestu Spišské Podhradie bola dňa 01.10.2018 schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kamerového systému v meste Spišské Podhradie vo výške 3 900,- Eur.

Celkové náklady = 4935,- Eur
Dotácia = 3900,- Eur
vlastné zdroje = 1035,- Eur celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Výsledky + Foto z XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu 1

Výsledky + Foto z XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu

Všetkým bežcom, rozhodcom, organizátorom ďakujeme za účasť a bezproblémový priebeh XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 21
ďalší posledná