Navigácia

Obsah

Verejné informácie

Spôsoby podávania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Spôsoby podávania podnetov na protispoločenskú činnosť podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o  niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti určené pre mesto Spišské Podhradie a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti : 

 

- mailom na mailovú adresu info@spisskepodhradie.sk alebo

- poštou alebo osobne do podateľne mesta Spišské Podhradie, Mariánske nám. č. 37, 053 04 Spišské Podhradie, s označením "Neotvárať, podnet podľa zákona č. 307/2014 Z.z."

 

Podnetom je 

1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, pričom za oznámenie sa považuje uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa, 

2. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej  protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

 

Zodpovednou osobou podľa odsekov 4 až 7 § 11 a § 12 zákona č. 307/2014 Z.z. je hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie.