Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí - Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu Protipovodňovej ochrany na ul. Dr.Špirku v Spišskom Podhradí vo výške 320 054,03 Eur z operačného programu Ministerstva životného prostredia SR. celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor:

Spišské Podhradie - Rybníček, vodovod

Mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácia vo výške 134 187,50 Eur na napojenie 38 rodinných domov nižšieho štandardu na verejný vodovod. celý text

ostatné | 25. 1. 2018 | Autor:

Prestavba a prístavba časti Materskej školy v Spišskom Podhradí - Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP na prestavbu a prístavbu časti Materskej školy v Spišskom Podhradí vo výške 497 990,- Eur prostredníctvom IROP (Integrovaného Regionálneho Operačného Programu) celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor:

Zberný dvoj Spišské Podhradie - rozhodnutie o schválení NFP

Názov poskytovateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov sprostredkovateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Mesto Spišské Podhradie

Kód projektu v ITMS2014+: 312061H039

Operačný program: Ľudské zdroje

Obdobie realizácie projektu: 04/2016 – 09/2018

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

https://www.employment.gov.sk/sk/www.esf.gov.skwww.minv.gov.sk celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor:

VÝSTAVBA VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia
Poskytnutá dotácie: 2 993 382,09 Eur
Termín ukončenia: 12/2015 celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY S.Č. 797, SPIŠSKÉ PODHRADIE

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o NFP na rekonštukciu administratívnej budovy na Sídlisku Hrad 797. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

REKONŠTRUKCIA BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU NA MARIÁNSKOM NÁMESTÍ 37 V SPIŠSKOM PODHRADÍ

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o NFP na Rekonštrukciu budovy Mestského úradu na Mariánskom námestí 37 v Spišskom Podhradí vo výške 353 145,36 Eur z operačného programu Ministerstva životného prostredia SR. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie zrealizovalo z poskytnutej dotácie vo 342 494,67 Eur z operačného programu Ministerstva hospodárstva SR "Rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Spišské Podhradie" celý text

ostatné | 28. 12. 2015 | Autor:

STAVEBNÉ ÚPRAVY MEŠTIANSKEHO DOMU, STARÝ JAROK 44 NA REGIONÁLNY DOM TRADIČNÝCH REMESIEL

„Stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel .“
Stavbu realizuje stavebná firma PKB invest, s.r.o. Prešov po verejnom obstarávaní.
Celkové náklady na stavebné práce sú 1 134 818,47 Eur s DPH.
Termín začatia stavebných prác 08/2015
Termín predpokladaného ukončenia stavebných prác 11/2015. celý text

ostatné | 6. 10. 2015 | Autor:
prvá
z 3
posledná