Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v Spišskom Podhradí

Mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácia na Rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice v Spišskom Podhradí vo výške 29000,- Eur z rozpočtu Ministrestva vnútra SR. celý text

ostatné | 2. 2. 2018 | Autor:

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí - Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu Protipovodňovej ochrany na ul. Dr.Špirku v Spišskom Podhradí vo výške 320 054,03 Eur z operačného programu Ministerstva životného prostredia SR. celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor:

Spišské Podhradie - Rybníček, vodovod

Mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácia vo výške 134 187,50 Eur na napojenie 38 rodinných domov nižšieho štandardu na verejný vodovod. celý text

ostatné | 25. 1. 2018 | Autor:

Prestavba a prístavba časti Materskej školy v Spišskom Podhradí - Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP na prestavbu a prístavbu časti Materskej školy v Spišskom Podhradí vo výške 497 990,- Eur prostredníctvom IROP (Integrovaného Regionálneho Operačného Programu) celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor:

Zberný dvoj Spišské Podhradie - rozhodnutie o schválení NFP

Názov poskytovateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov sprostredkovateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Mesto Spišské Podhradie

Kód projektu v ITMS2014+: 312061H039

Operačný program: Ľudské zdroje

Obdobie realizácie projektu: 04/2016 – 09/2018

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

https://www.employment.gov.sk/sk/www.esf.gov.skwww.minv.gov.sk celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor:

VÝSTAVBA VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia
Poskytnutá dotácie: 2 993 382,09 Eur
Termín ukončenia: 12/2015 celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY S.Č. 797, SPIŠSKÉ PODHRADIE

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o NFP na rekonštukciu administratívnej budovy na Sídlisku Hrad 797. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

REKONŠTRUKCIA BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU NA MARIÁNSKOM NÁMESTÍ 37 V SPIŠSKOM PODHRADÍ

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o NFP na Rekonštrukciu budovy Mestského úradu na Mariánskom námestí 37 v Spišskom Podhradí vo výške 353 145,36 Eur z operačného programu Ministerstva životného prostredia SR. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie zrealizovalo z poskytnutej dotácie vo 342 494,67 Eur z operačného programu Ministerstva hospodárstva SR "Rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Spišské Podhradie" celý text

ostatné | 28. 12. 2015 | Autor:
prvá
z 3
posledná