Navigácia

Obsah

Strednodobá politika

Rozvoja mesta a skvalitňovania života jeho obyvateľ

"Plánovanie je podobne ako politika umením možného.
Svoj plán môžete úspešne realizovať len vtedy,
ak je akceptovateľný tak pre ľudí, ktorí naň poskytujú zdroje,
ako aj pre tých, ktorí ho majú uskutočniť. Medzi faktormi,
ktoré treba vziať do úvahy,
musia byť na popredných miestach ľudia a politika.
Aj pre tie najracionálnejšie plány môžu znamenať pohromu,
preto sa usilujme získať nie len mysle, ale aj srdcia ľudí."
(úryvok z knihy CUB)

Mestské zastupiteľstvo a Primátor Mesta Spišské Podhradie v záujme dosiahnutia vízie určujú súhrn zámerov, činností a zásad správania sa samosprávnych orgánov a organizácií mesta ako stratégiu rozvoja mesta, a to:

 • Zabezpečovať komplexnú ochranu a tvorbu ŽP a jeho zložiek, čistotu a ozelenenie mesta a zvyšovať enviromentálne povedomie obyvateľov vytváraním preventívnych nástrojov poškodzovania ŽP
 • Skvalitňovať komunikáciu kľúčových subjektov (Pamiatkový úrad, mesto, vlastník, užívateľ) ovplyvňujúcich obnovu a využívanie pamiatok v meste definovaním a realizáciou spoločných cieľov.
 • Zvyšovať povedomie obyvateľov, návštevníkov, organizácií, firiem o pamiatkových hodnotách mesta a jeho histórií realizáciou informačno-propagačných a výchovno-vzdelávacích aktivít.
 • Zvyšovať úroveň a atraktívnosť kultúrnych podujatí dobudovaním a skvalitňovaním kultúrnych zariadení a uskutočňovaním účelového marketingu.
 • Zefektívňovaním manažmentu škôl a realizáciou koncepcie alternatívneho využívania rozostavaných a existujúcich priestorov, zlepšovať podmienky ich fungovania.
 • Zvyšovaním právneho, morálneho a mravného povedomia, vytváraním podmienok pre zamestnanosť spojené s upevňovaním pracovných návykov, znižovať tlak negatívneho správania neprispôsobivých občanov.
 • Na základe analýzy potrieb starých a odkázaných a s podporou kvalifikovaných subjektov poskytovať im primeranú starostlivosť. Individuálne posudzovať potreby príjmovo poddimenzovaných rodín a uplatňovať inštitút "mesto ako osobitný príjemca" sociálnych dávok. Podporovať charitatívne a osvetové činnosti.
 • Vytvárať podmienky pre požadované formy bývania využívaním existujúceho bytového fondu najmä v pamiatkových objektoch, prípravou stavebných lokalít a pozemkov so zohľadnením potrieb sociálneho bývania.
 • Obmedzovať rastúci trend priestupkov a trestných činov zvýšením monitorovania najviac problémových častí mesta.
 • Pri realizácii Územného plánu mesta s podrobným riešením dopravného systému, ako aj pri iných rozvojových investičných aktivitách, zohľadňovať kritériá bezpečnosti chodcov.
 • Prispievať dynamickému rozvoju podnikateľských aktivít a remesiel spájaním zdrojov (ľudských, informačných, finančných, materiálových) a rozvojových príležitostí v mikroregióne.
 • Plánovaním a vzájomnou spoluprácou subjektov mikroregiónu Podbranisko a využívaním kompetencií spoločnej úradovne pripravovať podmienky pre čerpanie externých zdrojov na rozvoj mikroregiónu.
 • Efektívnou komunikáciou a na základe získaných očakávaní návštevníkov vytvárať a prostredníctvom informačného systému ponúkať dostatok atraktívnych programov v cestovnom ruchu.
 • Vytvárať podmienky pre aktívne využívanie voľného času na dobudovaných a vybavených športoviskách, vo viacúčelovej športovej hale mikroregionálneho významu s kvalitnou prevádzkou.
 • Angažovať občanov na veciach verejných zvyšovaním informovanosti, podporou existujúcich združení, spolkov a vytváraním podmienok pre vznik nových, ktorých činnosti aktívne prispievajú k rozvoju mesta.