Navigácia

Obsah

03.02.2020

OZNAM: Upozornenie Prezídia HaZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch. 1

OZNAM: Upozornenie Prezídia HaZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.

Upozornenie sa týka dodržiavania ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch, kde upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť pri správe bytových domov plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytových domov a spoločných zariadení bytových domov. Viac info v prílohe

Detail

29.01.2020

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností v roku 2020

viac info v prílohe

Detail

21.01.2020

Výzva č.2 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku.

Výzva č.2 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku.

Okresný úrad Levoča vyhlásil Výzvu č.02/OÚ-LE/2020 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku. Viac info v prílohe

Detail

20.01.2020

Oslobodenie Levoča 2020

Oslobodenie Levoče a okolia 1945/2020

Prešovský klub vojenskej histórie Dukla v spolupráci s mestom Levoča, ČS spolkom 4. prápor "ÚDERNÝ" a Klubom vojenskej histórie Zlín organizujú pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Levoča a okolia spomienkové podujatia s názvom "Oslobodenie Levoče a okolia 1945/2020". Cieľom podujatia je priblížiť širokej verejnosti činnosť a zásluhy 1. Československého armádneho zboru v ZSSR pri oslobodzovaní území východného Slovenska. Dňa 25.1.2020 v čase od 10:00 - 11:00 hod. na parkovisku pred MsÚ sa uskutoční prezentácia bojovéhu útvaru 1.ČSAZ v meste Spišské Podhradie. Prezentovať sa bude historický ČS bojový útvar v počte 75 vojakov v dobových uniformách s originálnymi zbraňami a výstrojom, a taktiež originálna historická bojová kolesová technika.

Detail

13.01.2020

Žiahadielko 2020 1

Žihadielko 2020

Mesto Spišské Podhradie sa zapojilo do súťaže ŽIHADIELKO 2020 a súťaží o jedno z 10 detských ihrísk. Hlasuje sa na stránke www.zihadielko.sk v termíne od. 13.1.2020 do 29.2.2020. Ďakujeme za podrporu a každý hlas pre mesto Spišské Podhradie

Detail

Úradná tabuľa

Nenávratné finančné príspevky

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

19.02.2019

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur. Kód ITMS: NFP 311070T044 Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Detail

22.10.2018

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania, dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podrhadie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- eur. Tieto financie zahrňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály). S pozdravom Michal Kapusta primátor mesta

Detail

03.10.2018

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2018

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

10.07.2018

INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI

Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Detail

10.07.2018

Vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Spišské Podhradie je spoluzakladateľom a akcionárom spoločnosti Hinkom s.r.o. Hincovce 372, IČO 50691872 a práve táto spoločnosť získala z EU dotáciu vo výške 2 309 916,25 Eur. Táto dotácia je určená na vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. V areáli bývalej obaľovačky v Hincovciach vybudujeme spolu s ostatnými akcionármi spoločnosti zariadenie, ktoré podstatnou mierou zníži objem komunálneho odpadu v našom regióne.

Detail

banner