Navigácia

Obsah

18.10.2019

OZNAM: záujem o rozšírenie telekomunikačných služieb - optická sieť 1

OZNAM: záujem o rozšírenie telekomunikačných služieb - optická sieť

Slovak Telekom, a.s. oslovil mesto Spišské Podhradie, že zamýšľa realizovať rozšírenie telekomunikačných služieb - optická sieť. Z tohto dôvodu bude vykonaný verejný prieskum v našom meste poverenými osobami Slovak Telekom, a.s. Viac info v prílohe

Detail

08.10.2019

Usmernenie - postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu 1

Usmernenie - postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ na registráciu chovov s maximálne jedným kusom ošípanej urečenej na súkromnú domácu spotrebu. viac info v prílohých

Detail

07.10.2019

DOTAZNÍK - Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja 1

DOTAZNÍK - Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja

Vážení respondenti, radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Vami poskytnuté informácie budú spracované a použité na analýzu a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Tento dotazník je anonymný a slúži pre objednávateľa (Prešovský samosprávny kraj) výkonov vo verejnom záujme.

Detail

07.10.2019

Komunitný plán sociálnych služieb - dotazník 1

DOTAZNÍK - Komunitný plán sociálnych služieb

Sociálne služby sú pre mnohých ľudí dôležitým prostriedkom zabezpečenia pomoci v životných situáciách, ktoré z rôznych dôvodov nedokážu zvládnuť sami. Komunitné plánovanie sociálnych služieb (KPSS) je spôsob ako spoločne utvárať a udržiavať sociálne priaznivé prostredie pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc alebo podporu. To znamená pravidelné stretávanie a vyjednávanie • užívateľov služieb (hovoria, čo potrebujú alebo by potrebovať mohli), • poskytovateľov služieb (hovoria, čo môžu ponúknuť a za akých podmienok) a • zadávateľov služieb (hovoria, ako môžu služby podporiť) o podobe a ďalšom rozvoji služieb v ich komunite (obci, meste, kraji). Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb je jednou z originálnych kompetencií obce. Túto povinnosť ukladá obciam zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Pri tvorbe KPSS sa kladie dôraz na analýzu potrieb, kde sa berú do úvahy sociálne potreby všetkých zúčastnených strán a skupín obyvateľov. Hlavným tvorcom plánu nie je len zodpovedný riadiaci pracovník alebo prizvaný expert, ale sú nimi príslušníci komunity, pre ktorú sa plán robí. Komunitný plán je potom výsledkom spoločnej práce mestského úradu a zastupiteľstva na jednej strane, poskytovateľov sociálnych služieb na strane druhej a organizovaných či neorganizovaných skupín občanov na strane tretej. Špecifické miestne demografické a ekonomické podmienky každej obce, mesta alebo mikroregiónu určujú, aké služby sú potrebné a aké služby je možné z dostupných finančných zdrojov zaistiť. Pri KPSS sú zohľadňované tieto miestne podmienky v maximálnej miere a to hlavne tým, že dôležitou súčasťou plánovania je aj analýza potrieb užívateľov služieb. Obraciame sa preto na Vás, milí občania, s prosbou o spoluprácu pri príprave KPSS na roky 2021-2030 prostredníctvom vyplnenia dotazníka v elektornickej forme, ktorý je uvedený nižšie v prílohe. Stačí vyplniť jeden dotazník za celú domácnosť (hlavne u viacgeneračných domácností). Veríme, že Vám záleží na rozvoji sociálnych služieb v našom meste a vyjadríte svoj názor v čo najväčšom počte, za čo Vám vopred ďakujeme.

Detail

07.10.2019

OZNAM: Jednodňový výlet pre seniorov  1

OZNAM: Jednodňový výlet pre seniorov

O.Z. So srdcom v spolupráci s mestom Spišské Podhradie Vás pozýva na jednodňový výlet pre seniorov do Važeckej jaskyne a osady Čierny Váh, ktorý sa uskutoční 10.10.2019 s odchodom o 8.00 hod.

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Žiadosti o NFP

19.02.2019

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur. Kód ITMS: NFP 311070T044 Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Detail

22.10.2018

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania, dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podrhadie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- eur. Tieto financie zahrňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály). S pozdravom Michal Kapusta primátor mesta

Detail

03.10.2018

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2018

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

10.07.2018

INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI

Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Detail

10.07.2018

Vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Spišské Podhradie je spoluzakladateľom a akcionárom spoločnosti Hinkom s.r.o. Hincovce 372, IČO 50691872 a práve táto spoločnosť získala z EU dotáciu vo výške 2 309 916,25 Eur. Táto dotácia je určená na vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. V areáli bývalej obaľovačky v Hincovciach vybudujeme spolu s ostatnými akcionármi spoločnosti zariadenie, ktoré podstatnou mierou zníži objem komunálneho odpadu v našom regióne.

Detail

15.03.2018

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie

Detail

02.02.2018

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v Spišskom Podhradí

Mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácia na Rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice v Spišskom Podhradí vo výške 29000,- Eur z rozpočtu Ministrestva vnútra SR.

Detail

01.02.2018

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí - Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu Protipovodňovej ochrany na ul. Dr.Špirku v Spišskom Podhradí vo výške 320 054,03 Eur z operačného programu Ministerstva životného prostredia SR.

Detail

25.01.2018

Spišské Podhradie - Rybníček, vodovod

Mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácia vo výške 134 187,50 Eur na napojenie 38 rodinných domov nižšieho štandardu na verejný vodovod.

Detail

02.11.2017

Prestavba a prístavba časti Materskej školy v Spišskom Podhradí - Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Mestu Spišské Podhradie bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP na prestavbu a prístavbu časti Materskej školy v Spišskom Podhradí vo výške 497 990,- Eur prostredníctvom IROP (Integrovaného Regionálneho Operačného Programu)

Detail

17.07.2017

Zberný dvoj Spišské Podhradie - rozhodnutie o schválení NFP

Názov poskytovateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Názov sprostredkovateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Názov prijímateľa: Mesto Spišské Podhradie Kód projektu v ITMS2014+: 312061H039 Operačný program: Ľudské zdroje Obdobie realizácie projektu: 04/2016 – 09/2018 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ https://www.employment.gov.sk/sk/www.esf.gov.skwww.minv.gov.sk

Detail

banner