Navigácia

Obsah

13.01.2020

Žiahadielko 2020 1

Žihadielko 2020

Mesto Spišské Podhradie sa zapojilo do súťaže ŽIHADIELKO 2020 a súťaží o jedno z 10 detských ihrísk. Hlasuje sa na stránke www.zihadielko.sk v termíne od. 13.1.2020 do 29.2.2020. Ďakujeme za podrporu a každý hlas pre mesto Spišské Podhradie

Detail

08.01.2020

Zber vianočných stromčekov 1

Zber vianočných stromčekov

Mesto Spišské Podhradie oznamuje, že zber živých vianočných stromčekov sa uskutoční v pondelok 13.01.2020 a 20.01.2020. Žiadame, aby stromčeky boli očistené od ozdôb a umiestnené vedľa nádob na komunálny odpad.

Detail

13.12.2019

Nové cestovné poriadky platné od 15.12.2019 1

Nové cestovné poriadky platné od 15.12.2019

Eurobus, a.s. zverejňuje nové cestovné poriadky autobusových liniek prechádzajúcich mestom Spišské Podhradie, ktoré nadobudnú platnosť dňa 15.12.2019.

Detail

13.12.2019

Fond na podporu umenia podporil nákup nových kníh do knižnice   1

Fond na podporu umenia podporil nákup nových kníh do knižnice

Mestské kultúrne stredisko v Spišskom Podhradí získalo v tomto roku prostredníctvom projektu „ČÍTAJ, ABY SI ŽIL“ finančné prostriedky na nákup literatúry. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý nám poskytol finančné prostriedky vo výške 1 500,- eur a naša spoluúčasť bola 300,- eur. Z pridelených finančných prostriedkov, vrátanie spolufinancovania bolo zakúpených 186 kníh z toho 20 kníh náučná literatúra pre dospelých, 76 kníh krásna literatúra pre dospelých, 17 kníh náučná literatúra pre deti a 73 kníh krásna literatúra pre deti. Sú medzi nimi aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Veríme, že realizáciou projektu prispejeme k zvýšeniu kvality našich služieb a poskytneme našim čitateľom knižné novinky z oblasti ich záujmu. Knihy sú už spracované a veríme, že prispejú k spokojnosti všetkých používateľov našej knižnice. Knihy sú určené pre všetky vekové kategórie, deti, mládež, študentov, ale aj dospelých čitateľov. „ČÍTAJ, ABY SI ŽIL“

Detail

13.12.2019

Upozornenie SNM-Spišské múzeum v Levoči k poškodeniu stavebnej konštrukcie Spišského hradu 1

Upozornenie SNM-Spišské múzeum v Levoči k poškodeniu stavebnej konštrukcie Spišského hradu

Stavebné konštrukcie NKP Spišského hradu sa nachádzajú v stave kritického poškodenia a môžu spôsobiť bezprostredné ohrozenie okolia katastrov Mesta Spišské Podhradie a Obce Žehra. V dôsledku toho správca NKP Spišský hrad vydáva úplný zákaz vstupu a pohybu po úpätí kopca a pri hradnom brale. V tomto priestore hrozí veľké riziko úrazu z padajúcich uvoľnených kameňov. Ohrozené územie je na mape označené červenou čiarou. Žiadame o dôsledné rešpektovanie zákazu vstupu a pohybu po hradnom kopci a do označených oblastí. Nerešpektovanie zákazu pohybu v uvedenom priestore reálne znamená pre každého bezprostredné ohrozenie života. Odporúča sa pohyb iba po riadne označených prístupových cestách a chodníkoch.

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

19.02.2019

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur. Kód ITMS: NFP 311070T044 Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Detail

22.10.2018

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania, dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podrhadie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- eur. Tieto financie zahrňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály). S pozdravom Michal Kapusta primátor mesta

Detail

03.10.2018

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2018

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

10.07.2018

INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI

Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Detail

10.07.2018

Vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Spišské Podhradie je spoluzakladateľom a akcionárom spoločnosti Hinkom s.r.o. Hincovce 372, IČO 50691872 a práve táto spoločnosť získala z EU dotáciu vo výške 2 309 916,25 Eur. Táto dotácia je určená na vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. V areáli bývalej obaľovačky v Hincovciach vybudujeme spolu s ostatnými akcionármi spoločnosti zariadenie, ktoré podstatnou mierou zníži objem komunálneho odpadu v našom regióne.

Detail

banner