Navigácia

Obsah

11.12.2019

OZNAM: Stavebné práce na Robotníckej ulici 1

OZNAM: Stavebné práce na Robotníckej ulici

Oznamujeme Vám, že od dnes 11.12.2019 až do ukončenia stavebných prác (predpokladaný termín ukončenia prác je piatok 13.12.2019) budú prebiehať stavebné práce na Robotníckej ulici pred č.d. 17. Tento úsek bude neprejazdný. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

09.12.2019

POMOC PRE MESTO PREŠOV 1

POMOC PRE MESTO PREŠOV

Mesto Spišské Podhradie hlboko zasiahla piatková tragická udalosť v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove a vyjadruje pozostalým úprimnú sústrasť. Mesto Spišské Podhradie je pripravené reagovať na potrebu pomoci pre mesto Prešov. Zároveň Vás informujeme, že Mesto Prešov zriadilo transparentný účet, na ktorý môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229 Variabilný symbol: 6122019

Detail

02.12.2019

Vianoce 2019

Vianoce v Spišskom Podhradí 2019

Vianoce v Spišskom Podhradí 2019 - kompletný zoznam kultúrnych a športových podujatí nájdete v prílohe

Detail

12.11.2019

odpočty vodomerov

OZNAM: odpočty vodomerov pracovníkmi mesta Spišské Podhradie za účelom vyúčtovania stočného

Vážení občania, Mesto Spišské Podhradie Vám oznamuje, že odo dňa 13.11.2019 (streda) sa budú v našom meste konať odpočty vodomerov pracovníkmi mesta Spišské Podhradie za účelom vyúčtovania stočného. 1. V prípade, že v uplynulom období došlo k výmene vodomeru Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou , bude mesto požadovať predložiť montážny list. 2. V prípade Vašej neprítomnosti pri odpočte vodomeru Vám mesto zanechá oznámenie o Vašej neprítomnosti s následnými pokynmi nahlásenia stavu vodomeru.

Detail

23.10.2019

Oznámenie o začatí stavebných prác v Spišskom Podhradí 1

Oznámenie o začatí stavebných prác v Spišskom Podhradí

Mesto Spišské Podhradie v zastúpení primátorom mesta MVDr. Michalom Kapus-tom Vám oznamuje, že dňom 28.10.2019 začínajú stavebné práce: PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA PO MIMORIADNEJ SITUÁCII ZO DŇA 16.06.2019 V SPIŠSKOM PODHRADÍ. Ide o stavebné práce na území ulíc zasiahnutých povodňami, ktoré sú rozdelené do stavebných objektov: - SO.01 - Kúpeľná ulica - SO.02 - Galova ulica - SO.03 - Komenského ulica Rozsah stavebných prác je naplánovaný na obdobie 7 mesiacov odo dňa začiatku stavebných prác. Kontaktné osoby: - Ing. Vladimír Holický – 0948 468 757 - Eva Vlkolinská – 0905 829 972 - MVDr. Michal Kapusta – 0918 822 172

Detail

Úradná tabuľa

Nenávratné finančné príspevky

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

19.02.2019

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur. Kód ITMS: NFP 311070T044 Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Detail

22.10.2018

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania, dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podrhadie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- eur. Tieto financie zahrňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály). S pozdravom Michal Kapusta primátor mesta

Detail

03.10.2018

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2018

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

10.07.2018

INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI

Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Detail

10.07.2018

Vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Spišské Podhradie je spoluzakladateľom a akcionárom spoločnosti Hinkom s.r.o. Hincovce 372, IČO 50691872 a práve táto spoločnosť získala z EU dotáciu vo výške 2 309 916,25 Eur. Táto dotácia je určená na vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. V areáli bývalej obaľovačky v Hincovciach vybudujeme spolu s ostatnými akcionármi spoločnosti zariadenie, ktoré podstatnou mierou zníži objem komunálneho odpadu v našom regióne.

Detail

banner