Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2022

VZN č. 1/2022 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 230x | 14.02.2022

VZN č. 2/2022 prevádzkový poriadok mestského cintorína v Spišskom Podhradí Stiahnuté: 78x | 06.10.2022

VZN č. 3/2022 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 62x | 12.12.2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach Stiahnuté: 74x | 12.12.2022

VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 62x | 12.12.2022

VZN č. 6/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 86x | 12.12.2022

VZN č. 7/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 81x | 12.12.2022

2021

VZN č. 1/2021 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 197x | 25.05.2021

VZN č. 2_2021, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 4 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 235x | 25.05.2021

VZN č. 3_2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a časti Katúň. Stiahnuté: 173x | 13.07.2021

VZN č. 4_2021 o verejnom poriadku na území mesta Spišské Podhradie a časti Katúň Stiahnuté: 157x | 13.07.2021

VZN č. 5_2021 VZN 5_2021 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 148x | 02.09.2021

2020

VZN 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - ochranné pásmo Stiahnuté: 299x | 18.06.2020

VZN 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 667x | 01.06.2020

VZN 3_2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2_2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 285x | 24.08.2020

VZN 4_2020, ktorým sa mení a doplna VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a časti Katúň Stiahnuté: 387x | 20.11.2020

2019

VZN 1/2019 o školských obvodoch základných škôl mesta Stiahnuté: 571x | 01.04.2019

VZN 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 429x | 07.08.2019

VZN č. 3_2019, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 675x | 23.09.2019

2018

VZN 1/2018 o o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 520x | 26.10.2018

Stránka