Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2024

VZN č. 1_2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3_2012 a VZN č. 3_2016, ktoré upravuje nájom bytov Stiahnuté: 58x | 06.03.2024

2023

VZN 1_2023 o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 86x | 15.11.2023

VZN 2_2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5 záväznej častu Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 67x | 14.12.2023

VZN č. 3 _2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 79x | 14.12.2023

VZN č. 4_2023 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 152x | 14.12.2023

VZN č. 5_2023 o miestnych daniach Stiahnuté: 137x | 14.12.2023

VZN č. 6_2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 93x | 14.12.2023

VZN č. 7_2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5-2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 64x | 14.12.2023

VZN č. 8_2023 o poplatkoch za emisie z malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 64x | 14.12.2023

2022

VZN č. 1/2022 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 307x | 14.02.2022

VZN č. 2/2022 prevádzkový poriadok mestského cintorína v Spišskom Podhradí Stiahnuté: 149x | 06.10.2022

VZN č. 3/2022 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 167x | 12.12.2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach Stiahnuté: 173x | 12.12.2022

VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 145x | 12.12.2022

VZN č. 6/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 188x | 12.12.2022

VZN č. 7/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 171x | 12.12.2022

2021

VZN č. 1/2021 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 263x | 25.05.2021

VZN č. 2_2021, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 4 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 330x | 25.05.2021

VZN č. 3_2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a časti Katúň. Stiahnuté: 237x | 13.07.2021

VZN č. 4_2021 o verejnom poriadku na území mesta Spišské Podhradie a časti Katúň Stiahnuté: 219x | 13.07.2021

Stránka