Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2016

VZN 7_2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnýych škôl a do materskej školy Stiahnuté: 117x | 01.01.2016

VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymodpadom a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 126x | 30.06.2016

VZN-2_2016-o-určení-výšky-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-spojených-s-činnosťou-škôl-a-školských-zariadení-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-mesta-Spišské-Podhradie Stiahnuté: 101x | 01.10.2016

2015

VZN č. 2_2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 90x | 01.01.2015

VZN č. 3_2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 95x | 01.01.2015

VZN č. 4_2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 106x | 01.01.2015

VZN_č. 1_2015 ktorým sa zrušuje VZN č.5_2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely Stiahnuté: 79x | 14.03.2015

VZN 2_2015 prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 95x | 14.04.2015

Cenník pohrebných a cintrorínskych služieb Stiahnuté: 129x | 14.04.2015

2014

VZN 1_2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení Stiahnuté: 87x | 01.10.2014

2013

VZN 15_2012 o poplatku Stiahnuté: 74x | 01.01.2013

VZN 14_2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 66x | 01.01.2013

VZN 13_2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 123x | 01.01.2013

VZN_č 1_2013 ktorým sa zrušuje VZN č 11_2012 na ochranu verejného poriadku Stiahnuté: 64x | 26.01.2013

VZN 3_2013 o podmienkach podnikania v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 73x | 30.03.2013

VZN 5_2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely Stiahnuté: 94x | 30.03.2013

VZN č 2_2013 na ochranu verejného poriadku Stiahnuté: 83x | 01.04.2013

VZN č 4_2013 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Stiahnuté: 70x | 01.04.2013

VZN 6_2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o školských obvodoch základných škôl mesta Stiahnuté: 75x | 25.10.2013

VZN_č. 7_2013_ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3_2012 ktoré upravuje nájom bytov Stiahnuté: 60x | 19.12.2013

Stránka