Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2023

VZN 1_2023 o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 14x | 15.11.2023

2022

VZN č. 1/2022 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 251x | 14.02.2022

VZN č. 2/2022 prevádzkový poriadok mestského cintorína v Spišskom Podhradí Stiahnuté: 93x | 06.10.2022

VZN č. 3/2022 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 87x | 12.12.2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach Stiahnuté: 103x | 12.12.2022

VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 86x | 12.12.2022

VZN č. 6/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 112x | 12.12.2022

VZN č. 7/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 104x | 12.12.2022

2021

VZN č. 1/2021 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 207x | 25.05.2021

VZN č. 2_2021, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 4 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 262x | 25.05.2021

VZN č. 3_2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a časti Katúň. Stiahnuté: 184x | 13.07.2021

VZN č. 4_2021 o verejnom poriadku na území mesta Spišské Podhradie a časti Katúň Stiahnuté: 168x | 13.07.2021

VZN č. 5_2021 VZN 5_2021 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 157x | 02.09.2021

2020

VZN 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - ochranné pásmo Stiahnuté: 310x | 18.06.2020

VZN 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 694x | 01.06.2020

VZN 3_2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2_2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 297x | 24.08.2020

VZN 4_2020, ktorým sa mení a doplna VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a časti Katúň Stiahnuté: 400x | 20.11.2020

2019

VZN 1/2019 o školských obvodoch základných škôl mesta Stiahnuté: 590x | 01.04.2019

VZN 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 440x | 07.08.2019

VZN č. 3_2019, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 687x | 23.09.2019

Stránka