Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2013

VZN_č. 8_2013_ktorým sa mení a dopĺňa VZN o vyhlásení a evidencii pamäihodností mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 77x | 31.12.2013

Príloha 1_ Križova hora Stiahnuté: 77x | 31.12.2013

Príloha 1_ Katúň Stiahnuté: 100x | 31.12.2013

Príloha 1_ Spišské Podhradie Stiahnuté: 87x | 31.12.2013

Príloha 2_ Nehmotné pamätihodnosti Stiahnuté: 68x | 31.12.2013

2012

VZN c 2_ 2011_ktorým sa zrusuje mestska policia v Spisskom Podhradi Stiahnuté: 57x | 01.01.2012

VZN 4_2011 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 72x | 01.01.2012

VZN 5_2011- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 93x | 01.01.2012

VZN č.3_2011, ktorým sa mení VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 108x | 01.01.2012

VZN 3_2012, ktoré upravuje nájom bytov Stiahnuté: 68x | 01.03.2012

VZN 1_2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Spišské Podhradie Stiahnuté: 63x | 05.05.2012

VZN 2_2012,ktorým sa mení a dopĺňa VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň Stiahnuté: 70x | 15.05.2012

VZN 4_2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2010 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 66x | 01.07.2012

VZN 5_2012,ktorým sa zrušuje VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň Stiahnuté: 67x | 01.08.2012

VZN 6_2012,ktorým sa zrušuje VZN č.3_1995 o podmienkach podnikania na území mesta Stiahnuté: 65x | 01.08.2012

VZN 7_2012,ktorým sa zrušuje VZN - Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 69x | 01.08.2012

VZN 8_2012, ktorým sa zrušuje VZN č. 4_2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2010 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 64x | 01.08.2012

VZN 9_2012 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely Stiahnuté: 72x | 22.09.2012

VZN 10_2012 o podmienkah podnikania v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 95x | 22.09.2012

VZN 12 2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 58x | 22.09.2012

Stránka