Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Východoslovenská distribučná a.s., „V282, V202 – Jablonov – Sp. Podhradie VN, TS NN“ stavebné objekty PS 01 – Trafostanica, SO 01 – Nové elektrické vedenia 24.11.2022 10.12.2022
Východoslovenská distribučná a.s., „Obytný súbor Svätý Martin“ stavebné objekty SO 02.1-VN prípojka, SO 02.4-Trafostanica (I. etapa) 24.11.2022 10.12.2022
Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie 21.11.2022 08.12.2022
Návrh VZN o miestnych daniach 21.11.2022 08.12.2022
Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 21.11.2022 08.12.2022
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 21.11.2022 08.12.2022
Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 21.11.2022 08.12.2022
Pozvánka + Návrh programu rokonavia MZ 16.11.2022 11.11.2022 27.11.2022
Oznámenie o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru 07.02.2022 31.12.2022
Cenník za služby poskytované mestom na mestskom cintoríne a v budove správy cintorína v Spišskom Podhradí _ platný od 1.2.2022 01.02.2022
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Meštiansky dom, Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie 04.06.2018
Mesto Spišské Podhradie vyhodnotené ako Mesto s predpokladom stabilného rozvoja 02.02.2018
Projekty mesta cez Program rozvoja vidieka - Leader 23.03.2013