Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2020

VZN 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - ochranné pásmo Stiahnuté: 34x | 18.06.2020

VZN 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 53x | 01.06.2020

VZN 3_2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2_2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 35x | 24.08.2020

2019

VZN 1/2019 o školských obvodoch základných škôl mesta Stiahnuté: 276x | 01.04.2019

VZN 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 177x | 07.08.2019

VZN č. 3_2019, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 193x | 23.09.2019

2018

VZN 1/2018 o o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 246x | 26.10.2018

VZN 2/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 410x | 14.01.2019

VZN 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 233x | 14.01.2019

VZN 4/2018 o miestnych daniach Stiahnuté: 336x | 14.01.2019

VZN 5/2018 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 152x | 14.01.2019

2017

Dodatok č. 1 k VZN 3_2012 ktorým sa upravuje nájom bytov. Stiahnuté: 174x | 01.01.2017

Dodatok č.1 cenníka fakturačných cien za služby poskytované na mestskom cintoríne a Dome smútku v Spišskom Podhradí Stiahnuté: 188x | 01.01.2017

VZN č. 3_2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 316x | 01.01.2017

Dodatk č.1 k VZN č. 4_2015 Stiahnuté: 182x | 01.01.2017

VZN č.1-2017 o znešk. odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie schválené MZ 09022017 Stiahnuté: 325x | 10.02.2017

VZN č. 2-2017_Záväzná_časť_ZaD_č.2_s prílohou_po_schválení Stiahnuté: 183x | 28.06.2017

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 223x | 14.01.2019

VZN 3_2017_o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a inej právnickej osoby a fyzickej osoby Stiahnuté: 216x | 14.01.2019

2016

VZN 5_2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečišťovania ovzdušia a podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 164x | 01.01.2016

Stránka