Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2019

VZN 1/2019 o školských obvodoch základných škôl mesta Stiahnuté: 98x | 01.04.2019

VZN 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 37x | 07.08.2019

2018

VZN 1/2018 o o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 139x | 26.10.2018

VZN 2/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 159x | 14.01.2019

VZN 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 123x | 14.01.2019

VZN 4/2018 o miestnych daniach Stiahnuté: 146x | 14.01.2019

VZN 5/2018 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 86x | 14.01.2019

2017

Dodatok č. 1 k VZN 3_2012 ktorým sa upravuje nájom bytov. Stiahnuté: 107x | 01.01.2017

Dodatok č.1 cenníka fakturačných cien za služby poskytované na mestskom cintoríne a Dome smútku v Spišskom Podhradí Stiahnuté: 117x | 01.01.2017

VZN č. 3_2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 144x | 01.01.2017

Dodatk č.1 k VZN č. 4_2015 Stiahnuté: 111x | 01.01.2017

VZN č.1-2017 o znešk. odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie schválené MZ 09022017 Stiahnuté: 155x | 10.02.2017

VZN č. 2-2017_Záväzná_časť_ZaD_č.2_s prílohou_po_schválení Stiahnuté: 110x | 28.06.2017

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 145x | 14.01.2019

VZN 3_2017_o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a inej právnickej osoby a fyzickej osoby Stiahnuté: 128x | 14.01.2019

2016

VZN 3_2015 ktorým sa určuje názov novej ulice v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 130x | 01.01.2016

VZN 4_2015 o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 114x | 01.01.2016

VZN 5_2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečišťovania ovzdušia a podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 96x | 01.01.2016

VZN 6_2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 112x | 01.01.2016

VZN 7_2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnýych škôl a do materskej školy Stiahnuté: 109x | 01.01.2016

Stránka