Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2013

VZN_č. 8_2013_ktorým sa mení a dopĺňa VZN o vyhlásení a evidencii pamäihodností mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 87x | 31.12.2013

Príloha 1_ Križova hora Stiahnuté: 88x | 31.12.2013

Príloha 1_ Katúň Stiahnuté: 129x | 31.12.2013

Príloha 1_ Spišské Podhradie Stiahnuté: 101x | 31.12.2013

Príloha 2_ Nehmotné pamätihodnosti Stiahnuté: 77x | 31.12.2013

2012

VZN c 2_ 2011_ktorým sa zrusuje mestska policia v Spisskom Podhradi Stiahnuté: 65x | 01.01.2012

VZN 4_2011 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 82x | 01.01.2012

VZN 5_2011- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 112x | 01.01.2012

VZN č.3_2011, ktorým sa mení VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 119x | 01.01.2012

VZN 3_2012, ktoré upravuje nájom bytov Stiahnuté: 82x | 01.03.2012

VZN 1_2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Spišské Podhradie Stiahnuté: 74x | 05.05.2012

VZN 2_2012,ktorým sa mení a dopĺňa VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň Stiahnuté: 86x | 15.05.2012

VZN 4_2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2010 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 80x | 01.07.2012

VZN 5_2012,ktorým sa zrušuje VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň Stiahnuté: 77x | 01.08.2012

VZN 6_2012,ktorým sa zrušuje VZN č.3_1995 o podmienkach podnikania na území mesta Stiahnuté: 75x | 01.08.2012

VZN 7_2012,ktorým sa zrušuje VZN - Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 79x | 01.08.2012

VZN 8_2012, ktorým sa zrušuje VZN č. 4_2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2010 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 70x | 01.08.2012

VZN 9_2012 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely Stiahnuté: 84x | 22.09.2012

VZN 10_2012 o podmienkah podnikania v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 106x | 22.09.2012

VZN 12 2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 67x | 22.09.2012

Stránka