Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2021

VZN č. 5_2021 VZN 5_2021 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 194x | 02.09.2021

2020

VZN 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - ochranné pásmo Stiahnuté: 334x | 18.06.2020

VZN 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 809x | 01.06.2020

VZN 3_2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2_2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 322x | 24.08.2020

VZN 4_2020, ktorým sa mení a doplna VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a časti Katúň Stiahnuté: 433x | 20.11.2020

2019

VZN 1/2019 o školských obvodoch základných škôl mesta Stiahnuté: 630x | 01.04.2019

VZN 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 496x | 07.08.2019

VZN č. 3_2019, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 738x | 23.09.2019

Dodatok č. 1 k VZN 4_2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 28x | 21.02.2024

2018

VZN 1/2018 o o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 565x | 26.10.2018

VZN 2/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 911x | 14.01.2019

VZN 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 756x | 14.01.2019

VZN 4/2018 o miestnych daniach Stiahnuté: 1,184x | 14.01.2019

VZN 5/2018 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 451x | 14.01.2019

2017

Dodatok č. 1 k VZN 3_2012 ktorým sa upravuje nájom bytov. Stiahnuté: 439x | 01.01.2017

Dodatok č.1 cenníka fakturačných cien za služby poskytované na mestskom cintoríne a Dome smútku v Spišskom Podhradí Stiahnuté: 430x | 01.01.2017

VZN č. 3_2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 776x | 01.01.2017

Dodatk č.1 k VZN č. 4_2015 Stiahnuté: 350x | 01.01.2017

VZN č.1-2017 o znešk. odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie schválené MZ 09022017 Stiahnuté: 785x | 10.02.2017

VZN č. 2-2017_Záväzná_časť_ZaD_č.2_s prílohou_po_schválení Stiahnuté: 386x | 28.06.2017

Stránka