Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2018

VZN 1/2018 o o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 535x | 26.10.2018

VZN 2/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 825x | 14.01.2019

VZN 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 653x | 14.01.2019

VZN 4/2018 o miestnych daniach Stiahnuté: 1,047x | 14.01.2019

VZN 5/2018 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 382x | 14.01.2019

2017

Dodatok č. 1 k VZN 3_2012 ktorým sa upravuje nájom bytov. Stiahnuté: 390x | 01.01.2017

Dodatok č.1 cenníka fakturačných cien za služby poskytované na mestskom cintoríne a Dome smútku v Spišskom Podhradí Stiahnuté: 391x | 01.01.2017

VZN č. 3_2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 729x | 01.01.2017

Dodatk č.1 k VZN č. 4_2015 Stiahnuté: 322x | 01.01.2017

VZN č.1-2017 o znešk. odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie schválené MZ 09022017 Stiahnuté: 740x | 10.02.2017

VZN č. 2-2017_Záväzná_časť_ZaD_č.2_s prílohou_po_schválení Stiahnuté: 350x | 28.06.2017

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 395x | 14.01.2019

VZN 3_2017_o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a inej právnickej osoby a fyzickej osoby Stiahnuté: 331x | 14.01.2019

2016

VZN 5_2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečišťovania ovzdušia a podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 273x | 01.01.2016

VZN 6_2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 391x | 01.01.2016

VZN 7_2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnýych škôl a do materskej školy Stiahnuté: 235x | 01.01.2016

VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymodpadom a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 500x | 30.06.2016

VZN-2_2016-o-určení-výšky-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-spojených-s-činnosťou-škôl-a-školských-zariadení-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-mesta-Spišské-Podhradie Stiahnuté: 221x | 01.10.2016

VZN 3_2015 ktorým sa určuje názov novej ulice v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 642x | 01.01.2016

VZN 4_2015 o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 295x | 01.01.2016

Stránka