Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2013

VZN 3_2013 o podmienkach podnikania v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 228x | 30.03.2013

VZN 5_2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely Stiahnuté: 239x | 30.03.2013

VZN č 2_2013 na ochranu verejného poriadku Stiahnuté: 286x | 01.04.2013

VZN č 4_2013 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Stiahnuté: 243x | 01.04.2013

VZN 6_2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o školských obvodoch základných škôl mesta Stiahnuté: 267x | 25.10.2013

VZN_č. 7_2013_ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3_2012 ktoré upravuje nájom bytov Stiahnuté: 189x | 19.12.2013

VZN_č. 8_2013_ktorým sa mení a dopĺňa VZN o vyhlásení a evidencii pamäihodností mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 218x | 31.12.2013

Príloha 1_ Križova hora Stiahnuté: 228x | 31.12.2013

Príloha 1_ Katúň Stiahnuté: 853x | 31.12.2013

Príloha 1_ Spišské Podhradie Stiahnuté: 373x | 31.12.2013

Príloha 2_ Nehmotné pamätihodnosti Stiahnuté: 254x | 31.12.2013

2012

VZN c 2_ 2011_ktorým sa zrusuje mestska policia v Spisskom Podhradi Stiahnuté: 216x | 01.01.2012

VZN 4_2011 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 213x | 01.01.2012

VZN 5_2011- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 403x | 01.01.2012

VZN č.3_2011, ktorým sa mení VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 247x | 01.01.2012

VZN 3_2012, ktoré upravuje nájom bytov Stiahnuté: 606x | 01.03.2012

VZN 1_2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Spišské Podhradie Stiahnuté: 202x | 05.05.2012

VZN 2_2012,ktorým sa mení a dopĺňa VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň Stiahnuté: 246x | 15.05.2012

VZN 4_2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2010 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 231x | 01.07.2012

VZN 5_2012,ktorým sa zrušuje VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň Stiahnuté: 219x | 01.08.2012

Stránka