Navigácia

Obsah

Orienácia

  1. Plánovanie musí byť participatívne, to znamená, že ho vykonávajú tí, ktorí rozhodujú o budúcnosti mesta, a nie, aby bol vypracovaný pre nich. Táto zásada si žiada dostatok času, presvedčenia a trpezlivosti tímu, ktorý Plán tvoril. Etablovaný tím mesta Sp. Podhradie začal tvoriť tento dokument 11. marca 2003.
  2. Plánovanie musí byť interaktívne, poháňané zdola nahor a s rozmýšľaním zhora nadol. Zdola občania, členovia tímu, zhora volení predstavitelia mesta, vrcholové vedenie mesta a mestského úradu, odborníci.
  3. Plánovanie musí byť opakujúca sa prioritná činnosť ovplyvňujúca rozvoj mesta. Je dôležité si uvedomiť, že ako plynie čas, tak sa rôzne systémy a ich prostredie menia a žiaden plán, ani v systémoch fungovania samospráv, si neudržia svoj obsah.


Plán rozvoja mesta je potrebné vnímať ako živý strednodobý rozvojový dokument, ktorého plnenie je nutné monitorovať a flexibilne aktualizovať. Plán je nástroj pre efektívne riadenie rozvoja mesta, pre skvalitňovanie života jeho obyvateľom.

Keďže plánovanie je logický a systémový proces zložený z viacerých dôležitých krokov, aj jeho produkt -plán je logický a systémový dokument. Nie súbor náhodilo zaznamenaných požiadaviek alebo potrieb rozvoja mesta.

Prvú časť plánu tvorí Vízia mesta v roku 2015. Vízia je vlastne súbor predstav, pohľad do budúcnosti - aké bude a ako bude naše mesto v stanovenom roku v jednotlivých oblastiach jeho života. Predstavy o budúcnosti sa týkajú trinástich pomenovaných rozvojových oblastí. Reálnosť vízie bola preverovaná v každom z krokov plánovania.

Už druhý krok plánovania - situačná analýza (SWOT) definovaním silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození rozvoja mesta poukázala na bariéry, ktoré je potrebné prekonať k naplneniu vízie.

Silné stránky z každej z oblastí predstavujú hodnoty, na ktorých je možné "stavať" a z ktorých je možné vychádzať pri definovaní ďalších rozvojových aktivít. Silné stránky je však potrebné aj udržať a skvalitňovať, čomu sa ďalej v pláne venuje najmä politika -stratégia rozvoja mesta.

Slabé stránky sú vstupnou bránou do najťažšej časti plánovania a to identifikovanie problémov, ktoré chce mesto v stanovenom čase riešiť.

Príležitosti odhaľujú vonkajší priestor, širšie pole možností, ktoré nám ponúka vonkajší svet pre rozvoj mesta. A ohrozenia nám odpovedajú na otázku, čo sa môže stať ak niečo, čo je definované najmä v slabých stránkach, nevykonáme.

Tretím a veľmi dôležitým a najmä obtiažnym krokom je identifikovanie a pomenovanie problémov v každej z 13 - tich rozvojových oblastí mesta. Táto etapa plánovania si vždy vyžaduje veľa času a kvalitné zručností v analýze problémov a odhaľovaní príčin, ktoré sú vlastne kľúčom k hľadaniu riešení problémov.

Identifikované problémy sú podľa váhy dôležitosti a na základe vyhodnotenia dotazníka o potrebách a požiadavkách verejnosti, pomenované a uvedené v samostatnej tabuľke.

Na riešenie problémov sú ako štvrtá časť plánu definované ciele a aktivity zoradené v časovom slede podľa priorít. Zložitejšie a časovo náročnejšie ciele majú definované aj čiastkové ciele.

Každý cieľ je realizovaný prostredníctvom konkrétnych aktivít až úloh, preto sú k nim priraďované konkrétne zodpovednosti osôb a termíny ich splnenia. Táto časť plánu je vlastne akčný plán realizácie PhaSR rozdelený na dve základné časové etapy a to etapa rokov 2004 - 2006 a etapa rokov 2007 a viac.

Etapy realizácie plánu sú totožné s časovým rozpätím pomoci štrukturálnych fondov a to z dôvodu, že viacero cieľov a aktivít bude možné realizovať prostredníctvom projektov a prostredníctvom získavania externých zdrojov na ich realizáciu (viď. tabuľka pre rok 2004)

Keďže každý cieľ rozvojovej stratégie, čiastkový cieľ, či aktivita prispieva k dosiahnutiu vízie, v akčnej časti PhaSR (Akčný plán) je pre každú rozvojovú oblasť uvedená zodpovedajúca časť vízie, relevantných problémov, súvisiaca časť stratégie.

Nasledujú konkrétne ciele, ich čiastkové ciele a aktivity, ktorých realizáciou riešime definované problémy.

Dôležitou súčasťou plánu, ktorá vytvára rámce pre rozhodovanie samosprávy v oblasti rozvoja mesta, je definovanie stratégie a rozvojovej politiky mesta ako súboru zásad správania sa samosprávy pre dosiahnutie vytýčených cieľov a vízie mesta.

Rozvojová politika je koncipovaná komplexne a v PhaSR je zaradená hneď za Víziou, aby bolo možné si uvedomiť, čo a ako je potrebné urobiť pre jej dosiahnutie.

Pretože je dôležité si uvedomiť, že plán je možné realizovať len pri dostatku nie len finančných zdrojov, na ktorých získanie sa orientujeme najviac, ale aj pri dostatku ľudských zdrojov a ich vedomostných a zručnostných kapacít, čo naopak veľmi často podceňujeme.

Je potrebné tiež zdôrazniť a zároveň upozorniť, že účinná realizácia plánu rozvoja mesta je priamo úmerná efektívnej organizácii práce, funkčnému systému manažovania a rozhodovania samosprávnych orgánov i výkonných organizácií Mesta.

Bez prehodnotenia vyššie uvedených postupov a systémov riadenia rozvoja mesta a zavedenia potrebných zmien sa plán môže stať "šuflíkový" a neživotaschopný materiál. A taký môže viesť k nezáujmu až apatii nie len tých, ktorí v samospráve rozhodujú o budúcnosti mesta a kvalite života v ňom, ale aj občanov, ktorí sa vtiahnutím do procesu plánovania prostredníctvom dotazníka, stávajú verejnou kontrolou plnenia plánu.

Verím, že Mestské zastupiteľstvo, jeho komisie, primátor mesta i manažment mestkého úradu nájdu vhodný spôsob realizácie plánu, zadefinujú postupy monitoringu jeho plnenia, postupy jeho aktualizácie a zmien tak, aby bol plán flexibilným a životaschopným rozvojovým dokumentom mesta.

Ing. Zuzana Záborská
konzultantka tvorby PHaSR