Obsah

Predslov

Úvod do plánovania rozvoja mesta

Neznámy autor raz napísal: " Neplánovať znamená naplánovať zlyhanie". Táto krátka a múdra poučka platí pre plánovanie v rôznych subjektoch - organizáciách, firmách i pri rozvoji jednotlivcov . A určite platí aj pre samosprávu - zložitý organizmus riadenia rozvoja svojho mesta.

Mesto, ako právny subjekt, je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zodpovedný za rozvoj svojho územia. Jeho samosprávne orgány - mestské zastupiteľstvo a primátor - sú zodpovední za také vytváranie podmienok pre rozvoj mesta i za rozvoj samotný, ktorých výsledkom bude skvalitňovanie života v meste k spokojnosti jeho obyvateľov i návštevníkov.

Mesto, v rámci vytvárania podmienok pre rozvoj svojho územia, spracovalo ako nutný predpoklad efektívneho a transparentného riadenia rozvoja, dokument pod názvom Plán rozvoja mesta, ktorý v zmysle zákona č.503/2002 Z.z. spĺňa náležitosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Plán rozvoja mesta má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu ( do roku 2006 a následne 2015) a je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja prešovského kraja i v súlade s toho času pripravovanými rozvojovými zámermi i regulatívmi rozvoja územia v rámci spracovávania Územného plánu mesta v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Územný plán mesta - rovnako dôležitý a nutný predpoklad riadenia rozvoja mesta - je dlhodobý plánovací dokument (až rok 2030), ktorý je v súčasnosti v štádiu realizácie.

Oba plánovacie dokumenty sa schválením v mestskom zastupiteľstve stávajú záväznými nástrojmi systémového riadenia rozvoja mesta a sú tak základným východiskom pre každoročnú tvorbu mestského rozpočtu.

Viacročné plánovanie rozvoja , na rozdiel od v súčasnosti aplikovaného krátkodobého prístupu prípravy a tvorby zdrojov, ktorý prináša len krátkodobé efekty reagujúce len na okamžité potreby a riešenie akútnych problémov mesta, umožňuje systematický dlhodobý rozvoj s náležitou prípravou a mobilizáciou aj externých zdrojov napr. s fondov EÚ, prinášajúci dlhodobo udržateľné efekty v rozvoji mesta a jeho okolia.

Plán rozvoja mesta je spracovaný 27 členným tímom zloženým zo zástupcov vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta, zástupcu ETP Slovensko, zástupcu záujmového združenia právnických osôb "Spišský hrad - Podbranisko", zástupcu občianského združenia Kolpingovo dielo na Slovensku a občanov mesta pod vedením externého odborného konzultanta.

Dôležitou, v procese jeho tvorby bola komunikácia s verejnosťou - občanmi nášho mesta prostredníctvom dotazníka, ktorý je v prílohe tohoto dokumentu aj s vyhodnotením názorov ľudí na definované problémy mesta, na ich potreby a požiadavky.

Plán rozvoja mesta je dokument spracovaný "s nami a pre nás" a to hlavne z dôvodu, aby bol nami aj realizovateľný. Spracovanie takého dokumentu dodávateľsky, bez našej priamej účasti, by malo za následok, že sa s dokumentom nestotožníme a nebudeme motivovaní ho realizovať.

Preto patrí srdečne poďakovanie všetkým, ktorý sa na jeho neľahkej a časovo náročnej tvorbe aktívne, mnohí nad rámec svojich pracovných povinností a bez nároku na finančnú odmenu, zúčastňovali.

Ing. František Slebodník
primátor mesta