Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností v roku 2019

Typ: ostatné
Daň z nehnuteľností v roku 2019 1 Upozorňujeme občanov,
že priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára. Priznanie podávajú všetci, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti minulému roku.
(viac info v prílohe)

Upozorňujeme občanov,

že priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára. Priznanie podávajú všetci, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti minulému roku.

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Napríklad na základe:

– povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,

– vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

– vydania právoplatného stavebného povolenia,

– právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,

– dodatočného povolenia stavby,

– právoplatného kolaudačného rozhodnutia,

– ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,

– povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,

– zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,

– podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,

– podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,

– zriadením trhového miesta s predajným stánkom,

– zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,

– zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely...

 

  • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
  • Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. 
  • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, alebo dosiahol v r.2018 vek 70 rokov, prípadne sa stal  v r. 2018 vlastníkom preukazu ŤZP, ŤZP/S,  je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností. 

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. 

V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.

Ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote dopúšťa sa správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu.

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti 


Vytvorené: 14. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2019 10:24
Autor: Správca Webu